Algemene Voorwaarden Parkingdotcom.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Parkingdotcom.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Parkingdotcom.nl en consument. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving door Parkingdotcom.nl worden aangepast, hoewel dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op boekingen die reeds zijn aanvaard door Parkingdotcom.nl.

Artikel 1 - Het aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer Parkingdotcom.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod en/of de omschrijving van het aanbod en/of getoonde afbeeldingen binden Parkingdotcom.nl niet en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van Parkingdotcom.nl leiden.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • a. De prijs van de aanbieding;
  • b. De hoogte van eventuele belastingen die voor rekening van de consument komen;
  • c. De hoogte van eventuele onvermijdbare kosten;
  • d. De hoogte van vermijdbare kosten;
  • e. Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • f. De wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst;
  • g. De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Parkingdotcom.nl de prijs garandeert;

Artikel 2 - De overeenkomst

 1. Parkingdotcom.nl bemiddelt tussen aanbieder en consument. Het is in alle gevallen de aanbieder van de producten en/of diensten die nakoming zal geven aan de overeenkomst gesloten via de Parkingdotcom.nl website(s).
 2. De consument is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste persoonsgegevens en betaalgegevens. Parkingdotcom.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van foutief doorgegeven informatie door de consument.
 3. De consument dient 18 jaar of ouder te zijn om de aanbieding bij Parkingdotcom.nl te bestellen.
 4. Indien de algemene voorwaarden van de aanbieder bepalingen bevatten welke niet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden van Parkingdotcom.nl wordt dit bij de betreffende aanbieding weergegeven.
 5. Het aanvaarden van het aanbod geschiedt wanneer de consument zijn persoonlijke gegevens en betaalgegevens op de website heeft ingevuld. Parkingdotcom.nl bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 6. Parkeerdiensten worden uitgevoerd door 247Parking.nl. Parkingdotcom.nl is onderdeel van 247Parking.nl.

Artikel 3 - Herroeping

 1. Het aanbod betreffende logies, vervoer, parkeren te verrichten op een bepaalde periode of tijdens een bepaalde periode valt binnen het herroepingsrecht van de consument.

Artikel 4 - Annuleren en/of wijzigen door consument

 1. Het annuleren van parkeervouchers is krachtens de voorwaarden van parkeerbedrijven toegestaan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang/ingangs datum bestelde parkeerperiode.
 2. Indien consument zijn parkeervoucher wilt wijzigen of annuleren zal consument contact moeten opnemen met klantenservice. Dit kan uitsluitend per email via info@parkingdotcom.nl.
 3. Parkingdotcom.nl geeft geen garantie omtrent het wijzigen van gegevens. Dit zal in overleg met de aanbieder plaatsvinden. Eventuele kosten komen voor rekening van de consument.
 4. Als de reden van de annulering gedekt wordt door een verzekeringspolis die consument heeft genomen voor de betreffende boeking, is het mogelijk om via die verzekeringspolis de annuleringskosten terug te eisen. De bovengenoemde voorwaarden zijn dan niet van toepassing.

Artikel 5 - Annuleren en/of wijzigen door Parkingdotcom.nl

 1. Parkingdotcom.nl behoudt zich het recht voor het geboekte ieder moment te annuleren wanneer consument heeft nagelaten alle relevante informatie over zichzelf of andere personen te verstrekken.
 2. Indien het geboekte niet kan doorgaan zal Parkingdotcom.nl consument onverwijld op de hoogte stellen.
 3. In geval van overboeking of faillissement van de aanbieder zal Parkingdotcom.nl de consument eenmalig een alternatief aanbod doen. Indien consument niet akkoord gaat met het alternatief zal Parkingdotcom.nl het geboekte kosteloos annuleren.
 4. Indien er sprake is van overmacht is Parkingdotcom.nl niet verplicht een alternatief en/of restitutie aan te bieden.

Artikel 6 - Prijs en betaling

 1. Over de prijzen genoemd op de website valt niet te onderhandelen. (Druk)fouten zijn niet bindend.
 2. Betalingen kunnen direct via de website te worden gedaan, tenzij anders is aangegeven in de aanbieding.
 3. Er kan betaald worden via Maestro, MasterCard, Visa kaart, iDeal en contant.
 4. Parkingdotcom.nl stelt zich niet aansprakelijk voor bijkomende kosten voor bagage en andere kosten die niet als inclusief bij de aanbieding worden vermeld.

Artikel 7 - Klachten

 1. Indien consument een klacht heeft, dient consument hiervan een melding te maken door een email te sturen naar info@parkingdotcom.nl.
 2. Consument kan tot 72 uur na terugkomst een klacht indienen bij Parkingdotcom.nl. Parkingdotcom.nl streeft ernaar binnen 15 werkdagen met een passende reactie te komen.
 3. Indien de consument na de reis een klacht indient, die tijdens het verblijf opgelost had kunnen worden, biedt Parkingdotcom.nl geen compensatie.

Artikel 8 - Praktische informatie

 1. Paspoortvereisten: Voor alle boekingen bij Parkingdotcom.nl is een geldig paspoort vereist. Specifieke paspoort- en visumvereisten en andere immigratievereisten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de consument. Deze vereisten kunnen worden nagegaan bij relevante ambassades en/of consulaten. Parkingdotcom.nl is niet aansprakelijk wanneer consument niet aan de paspoortvereisten voldoet. Inwoners van de Europese Unie kunnen binnen de Europese Unie met een geldig identiteitsbewijs reizen.
 2. Reisverzekering: Parkingdotcom.nl biedt geen reisverzekering aan. Het is sterk aan te raden een reisverzekering af te sluiten die de gehele tijd van het verblijf dekt.
 3. Gezondheid: Afhankelijk van de boeking, kunnen verplichte gezondheidszorgen op de consument van toepassing zijn. Het wordt aangeraden om van te voren een reisapotheek of dokter te bezoeken en gezondheidsinformatie op te vragen voor de betreffende reis. Parkingdotcom.nl stelt zich niet aansprakelijk voor gezondheidsproblemen die opgedaan zijn tijdens het verblijf.

Artikel 9 - Extra diensten: compensatiecheck

 1. Parkingdotcom.nl tracht haar klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. In dit kader biedt Parkingdotcom.nl naast parkeergelegenheid en/of valet en/of shuttle parking ook aanvullende diensten aan die betrekking hebben op een verbetering van het gehele reistraject van haar klanten gedurende de periode dat zij van de diensten van Parkingdotcom.nl gebruik hebben gemaakt. Een van deze extra diensten is het controleren of reizigers in aanmerking komen voor compensatievergoeding van een luchtvaartmaatschappij, indien er sprake is geweest van vertraging, annulering of overboeking (zoals geregeld in (luchtvaart) Verordening (EG) Nr. 261/2004 of soortgelijke regelgeving). Parkingdotcom.nl tracht zo kort mogelijk nadat een dergelijke gebeurtenis is opgetreden, haar klanten daarover te infomeren.
 2. Parkingdotcom.nl maakt voor de uitvoering van deze extra dienst gebruik van een in reisrecht gespecialiseerde partij, namelijk Claimingo B.V. te Utrecht. Als uit de gegevens van Parkingdotcom.nl blijkt dat haar klanten in aanmerking komen voor compensatievergoeding, dan zal Parkingdotcom.nl haar klanten vervolgens doorverwijzen naar Claimingo. Claimingo zal op verzoek van Parkingdotcom.nl telefonisch (dan wel schriftelijk) contact zoeken met klanten die in aanmerking komen voor compensatievergoeding.

Algemene Voorwaarden behorende bij de uitvoering van de Eenmalige Parkeerovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van uitvoerend parkeerder. Uitvoerend parkeerder is diegene vermeldt in de reservering bevestiging.

Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens doorgegeven worden aan Aviclaim B.V. zodat zij kan controleren of de ingevoerde vluchten vallen onder wetgeving 261/2004. Daarnaast mag de bovengenoemde partij mij informeren als ik mogelijk recht heb op compensatie.


Aalsmeer, 29 maart 2018